راز و نیاز

چه مخمور و دلبرانه
نسیم گلبرگ ها را میرقصاند
و
دل مهربان ابریشمی را به سوی خدا دعوت می کند.
سوز دلش را
قطره اشکیکه نرم
بر گونه اش میرویید آشکار میکرد.
با وجودی سراسر آرامش
و
باصفای دل
که برجان هرکسی مینشست.
با معبود خود رازو نیاز میکرد.......

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید