به دنبال خدا نگرد..

به دنبال خدا نگرد خدا در بیابان های خالیاز انسان نیست
خدا در جاده های تنهای بی انتها نیست، به دنبالش نگرد
خدا در نگاه منتظر کسی است که به دنبال خبری از توست
خدا در قلبی استکه برای تو می تپد
خدا در لبخندی است که با نگاه مهربان تو جانی دوباره می گیرد
خدا آن جاست،در جمع عزیزترین هایت
خدا در دستی است که به یاری میگیری،در قلبی است که شاد می کنی ،در لبخندی است که به لب می نشانی
خدادر بتکده و مسجد نیست ،گشتنت زمان را هدر می دهد
خدا در عطر خوش نان است،خدا در جشن و سروری است که به پا می کنی
خدا را در کوچه پس کوچه های درویشیو دور از انسان ها جست و جو مکن،خدا آن جا نیست
او جایی است که همهشادند،و جایی است که قلب شکسته ای نمانده
در نگاه پرافتخار مادری است بهفرزندش،در نگاه عاشقانه زنی است به همسرش
باید از فرصت های کوتاه زندگیجاودانگی را جست،زندگی چالشی بزرگ است،مخاطره ای عظیم
فرصت یکه و یکتایزندگی رانباید صرف چیزهای کم بها کرد،چیزهای اندک که مرگ آن ها را از مامی گیرد
زندگی را باید صرف اموری کرد که مرگ نمی تواند آن ها را از ما بگیرد
زندگی کاروان سرایی است که شب هنگام در آن اتراق می کنیمو سپیده دمان ازآن بیرون می رویم
فقط چیزهایی اهمیت دارند،چیزهایی که وقت کوچ ما از خانهبدن با ما همراه باشند
همچون معرفت بر خدا و به خود آیی

دنیا چیزی نیستکه آن را واگذاریم،دنیا چیزی است که باید آن را برداریم و با خود همراه کنیم
سالکان حقیقی می دانند که همه آن زندگی باشکوه هدیه ای از طرف خداوند است و بهرهخود را از دنیا فراموش نمی کنند
کسانی که از دنیا روی برمی گردانند نگاهیتیره و یأس آلود دارند،آن ها دشمن زندگی و شادمانی اند
خداوند زندگی رابه ما نبخشیده است تا از آن روی برگردانیم
سرانجام خداوند از من و تو خواهدپرسید: آیا «زندگی» را «زندگی کرده ای»؟

/ 1 نظر / 10 بازدید
بیتا مشرفی

سلام دوست خوفم خیلی زیبا و آرومه این وبلاگت - خوشم اومد آفرین آهنگ آروم طالب لو رو کم داره